ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева

Моисеенко Игорь Алексеевич
Шлях iз Армагеддону

[Регистрация] [Найти] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Построения]
 Ваша оценка:
 • Аннотация:
  Вочевидь виповнюються давнi застереження пророкiв про кiнець свiту через бездуховнiсть: зневажання моральних чеснот на всiх рiвнях особистого i громадського життя.За Промислом Творця людство ще маe шанс зробити наступнi три кроки вiд прiрви, якi кардинально реформують: 1) систему виховання i освiти, 2) устрiй суспiльства, 3) способи пiзнання законiв Всесвiту


ШЛЯХ ІЗ АРМАГЕДДОНУ

  

Відкрите звернення

до керівників загальнодержавних закладів,

наукових та громадських організацій, релігійних об'єднань

  
   Глобальні виклики, що постали перед людством, вимагають невідкладного реагування. Аномальні кліматичні зміни вже всім очевидні. Щорічно §хній вплив на навколишнє середовище стає все жорстокішим і все відчутнішим. За таких темпів людині за кілька років просто не залишиться придатного для життя місця на планеті. Людство через свою недалекоглядну техногенну політику постало над прірвою самознищення. Певні незначні і тимчасові результати можуть дати тільки термінові заходи по зменшенню шкідливих викидів у навколишнє середовище. Але без усунення головних причин такого становища цивілізаці§ не врятуватися. Насправді причини смертельних небезпек приховані набагато глибше - у бездуховності і, як наслідок, аморальності побудованого людством суспільства. Саме моральними засадами керується людина у сво§й діяльності, та людство вже не помічає наскільки спотворена його мораль.
  

Приховані причини глобальних криз

   Традиційна наука не поспішає офіційно визнати, але провідні мислителі, як і подвижники всіх світових релігій, всіх віровчень, давно вже стверджують, що за духовну (тонку) енергію людства стинаються сили "Темряви" і "Світла". "Темним" потрібна наша енергія із спектру страждання, "Світлі" - живлять людські душі енергіями щастя, Любові. Темні оперують інструментами з порочного спектру організаці§ людини (наприклад: спокуси і пряме навіювання), Світлі - із спектру вищо§ духовно§ організаці§: такими як енергія натхнення, милосердя. Обидві сили підкорені головному Закону - свободі вибору людини. Ось людина і вибрала: за тисячоліття свого розвитку з чисто§, духовно розвинуто§ істоти, здатно§ на "живлення енергією Любові", якою була від створення, вона поступово "довибиралась" і перетворилась на істоту, головною метою існування яко§ стали влада та збагачення. Замість співгармоні§ з вічною Любов'ю Божою, благодатно§ енергі§ яко§ необмежено достатньо для життєзабезпечення, - моральними поводирями людства стали підлість, жорстокість і безвідповідальність перед майбутнім, керуючись якими воно й дісталося до провалля самознищення. Моральне падіння суспільства очевидне. Порушено найкорінніші зв'язки: діти вбивають матерів, а мами викидають малюків на смітники або продають на органи. Нескінченне розбещення молоді через ЗМІ прийомами сатанинського ерзац-мистецтва виховує ще більш підступних і жорстокіших наступників. Садистичні вбивства, хронічні військові протистояння та вже безупинні екологічні катастрофи по всій планеті збирають на вівтар сатани незліченні жертви. Фактично ми вже живемо в часи Армагеддону. Таким чином здійснюється план Темряви по створенню суспільства, головним продуктом якого стає потрібна §й енергія страждання.
   І з часом становище буде тільки погіршуватись, а страждання людства примножуватимуться.
   Вочевидь виповнюються давні застереження пророків про кінець світу через бездуховність: зневажання моральних чеснот на всіх рівнях особистого і громадського життя. І все менше і менше людей вибирають Шлях до Життя. Тому в наш час, враховуючи глобальний розвиток земно§ цивілізаці§, Сили Небесні відкривають сво§м провідникам на Землі конкретні заходи, які мають послужити порятунку цивілізаці§.
   За Промислом Творця людство ще має шанс зробити наступні три кроки від прірви, які кардинально реформують: 1) систему виховання і освіти, 2) устрій суспільства, 3) способи пізнання законів Всесвіту.

І. Спрямування системи освіти на виховання людини високодуховно§

   Якісні зміни в духовному та інтелектуальному розвитку людини -визначальна умова порятунку людства. А для цього вкрай потрібно, щоб ті, хто очолює суспільство, усвідомили не тільки необхідність таких зрушень, а й §хню невідворотність. Усвідомили свою відповідальність і заходилися діяти як очільники землян, в руках яких сконцентровані і влада, і необхідні на відповідні заходи кошти.
   Святе Письмо прорікає: "І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою... І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, - вельми добре воно!" (1М 1:26, 31).
   Це сказано не про зовнішні ознаки тіла людини, не про ніжки та ручки, які до нього прилиплено. Це йдеться про здатність людей співтворити в дусі із сво§м Творцем і бути від процесу творіння щасливими, як і сам Бог, коли увінчав акт творіння і вдихнув у людину безсмертну душу. Отже, людина створена щасливою і з головною здатністю і метою - духовно§ співтворчості з Усевишнім у творенні енергі§ щастя.
   Але, забувши про вічність власно§ душі, люди побудували суспільство, в якому визначальними пріоритетами стали матеріальні статки, а не духовні надбання. За головну мету існування люди взяли собі владу та монету. І при цьому самі усмокталися в систему, в якій шлях до матеріального усівається кров'ю та кістками. Навіть істинні поборники духовності і справедливості, якщо §м вдається дістатися до владного керма, не можуть перебороти систему, побудовану на принципах підлості. За таких пріорітетів до ключових постів часто приходили найспритніші, найхитріші, найжорстокіші. І §хні моральні засади були далекими від піклування про сво§х одноплемінників. Але ж вони не з іншо§ планети прилетіли. Їх виховало такими суспільство, мораль якого побудована на пріоритетах збагачення будь-якою ціною.
   Саме в цьому криється головна причина цивілізаційних криз, які ми зараз переживаємо: від кризи економіки до глобального потепління, що насувається і буде ще нестерпнішим. Всі вони спричинені вчинками, зумовленими недостатнім рівнем моралі суспільства, з якого висуваються відповідні еліти.
   Моральні засади формуються культурою і духовністю людини. Чим потужнішим інтелектом і духовністю володіє людина, тим більше вона знає, тим краще орієнтується в обставинах, більше в не§ здатності передбачити наслідки вчинків. А на певному етапі інтелектуально-духовного розвитку людини відбувається прозріння, коли вона проглядає ті наслідки на багато років уперед; усвідомлює настрій оточуючих, відчуває §хні бажання та емоці§, переживає разом з ними, страждає та радіє, навіть §хні переважні думки "бачить". В такому суспільстві злочинні задуми стануть очевидними оточуючим одразу. А тому - швидко викоріняться. Але цього неможливо досягти без відповідно§ моралі. Ці здатності не розкриються, поки людина не обере шлях світло§ духовності. Саме при таких умовах Творець додає благодатні творчі енергі§. На такому рівні розвитку людині приходить бачення, що будь-які негативні вчинки, начебто корисні, породжуватимуть у майбутньому тільки негатив, руйнування. І вона відмовляється від таких вчинків і керується тільки розумінням необхідності жити за божественно-гуманними чеснотами - взаємодопомоги, взаємоповаги, чесного визнання і виправлення сво§х помилок. Із соціуму таких людей зможуть висуватися і відповідно§ духовно§ організаці§ лідери.
   Саме для збереження і об'єднання зусиль осередків таких людей, які протидіють розпаду світу, для виховання з §хньою допомогою нових морально відповідальних поколінь необхідна дієва участь "згори" - керівників загальнодержавних органів та громадських і релігійних об'єднань.
   Очевидні основні етапи необхідних дій до змін:
    -- Негайне припинення усіх викидів технологічних відходів у навколишнє середовище.
    -- Усунення будь-якого протистояння на планеті. Створення програми досягнення миру та злагоди, і врешті скасування кордонів і розпуску збройних сил по всій планеті.
    -- Досягнення згоди щодо необхідності таких реформ і злагоди між науковими, релігійними, фінансовими та суспільними елітами планети.
    -- Зупинення морально§ і фізично§ деградаці§ людства. Боротьба з темними явищами - наркоманією, алкоголізмом, негативним впливом ЗМІ та іншими до повного §х викорінення.
    -- Створення цільових міжнародних інституцій, які, враховуючи особливості і досвід культурних традицій народів світу, виробили б напрямки досягнення духовного відродження людини.
    -- Створення навчальних програм, спрямованих на виховання і розвиток людини високодуховно§, для яко§ гуманістичні моральні засади земного буття будуть непорушними, бо непорушним буде §§ "розумно-сердечний" зв'язок із Творцем в духовних енергіях істинно§ самовіддано§ Любові. Кожна з релігійних традицій має таку практику.
    -- Створення і переорганізація відповідних навчальних закладів по всій планеті.
    -- Навчання найталановитішо§ і найчутливішо§ до духовності молоді, яка має стати авангардом з подальшого поширення програми духовного відродження людини в існуючі навчальні заклади.
    -- Поступове виховання людини високодуховно§ з соціальною організацією у гармонійно з Всесвітом прогресуюче суспільство.
   Духовність та інтелект зумовлюють моральні засади, якими людина керується у сво§х вчинках. А ці складові формуються не лише наукою, вони формуються мистецтвом. І саме на митців покладено цей обов'язок.
   На справу формування високодуховно§ моралі Творцем покликані істинні, дійсні служителі Морального, Богом натхненного Мистецтва. Їх вплив на суспільну духовність відбувається віками випробуваним чином. Згадаймо: "Споконвіку було Слово, і Слово в Бога було, і Бог було Слово" (Ів. 1:1). Під час спілкування людини із захоплюючим, Богом натхненним витвором мистецтва у людини зникає невидима межа між свідомістю і підсвідомістю. В таких умовах людина виходить на якісно новий духовний рівень, а людська психіка розкривається, "скидає" всі природні "бар'єри" і стає особливо сприйнятливою для позитивно§ інформаці§, пов'язано§ з §§ прогресивним духовним розвитком. Відкривається доступ до найпотаємніших куточків душі. Тих, де й утверджуються моральні засади. Це і є складові духовного розвитку до стану співтворчості із Творцем. Вони плекаються культурою від самого дитинства.
   Слід підкреслити надзвичайно важливе: шлях духовного відродження невідворотний для всіх землян.
   Будь-який людський Дух, як би низько не скотився він у своєму регресі, навіть той, що помилково вважає себе невиправно пропащим, - безсмертний від створення. На будь-якій стаді§ спокути, в будь-якому пеклі його супроводжуватиме природне устремління бути щасливішим, у більшому наближенні до стану гармоні§ із Творцем. І для того залишатимуться можливості. Але чим глибшою буде темрява, до яко§ людина сво§ми вчинками запроторить свій Богом освячений Дух, тим важчим виявиться шлях зворотній. Будь-яка дія: думка, слово, бажання і вчинок сво§ми тонкими енергіями обтяжують чи полегшують земне буття людини і визначають §§ долю в потойбічному, що найголовніше, світі.
   Тому людство повинне, якщо сподівається на збереження цивілізаці§, змінити ситему освіти, спрямовуючи §§ на духовне вдосконалення, з метою виховання молоді, яка ще з юності зможе розуміти процеси, на розкриття значення котрих витрачаються мільярди; "бачити" і поважати і власне призначення, і призначення оточуючих; любити §х як створіння Божі. Це дозволить консолідувати суспільство за одне-два покоління. Усі вчинки такого суспільства будуть спрямовані на досягнення головно§ мети існування людини - вдосконалення душі людини в Любові до стану єднання з Творцем. А цей шлях виключає негативні вчинки. Таким чином сукупність позитивних вчинків людства призведе і до його духовного і морального оздоровлення, і до більш гармонійного його функціонування в навколишньому середовищі, що зупинить усі глобальні кризи.
  

ІІ. Вдосконалення помилково-демократичного принципу т.зв. "рівного виборчого права", який веде до деградаці§ суспільства

   Людство потерпає від згубно§ конституційно§ основи начебто "рівного виборчого права" (далі РВП). Саме через такі основи так звана "більшість" за чисельністю (а насправді за інтелектом і рівнем духовності - "меншість"), ментальність яко§ сформована хибними матеріальними пріоритетами, визначає політичний устрій. Ці люди не усвідомлюють, що прогрес неможливий без тимчасового терпіння труднощей, без докладання зусиль. Але людина, яка не прагне нічого, крім власного матеріального достатку, і його втратить, бо не здатна на достатню самоосвіту для усвідомлення причин зубожіння. Отже, духовно-інтелектуальна еліта змушена безпорадно спостерігати регрес людства і поневірятися разом з більшістю від §§ недолугості.
   Натомість прошарок населення з гармонійніше розвинутим духовно-інтелектуальним потенціалом потерпає від того РВП. Ці люди, все своє життя докладаючи зусиль на розвиток свого інтелектуального та духовного потенціалу, не мають можливостей реалізувати його на користь суспільства. Це, здебільшого, інтелігенція, яко§ набагато менше чисельно, але знає і вміє вона набагато більше і краще орієнтується в наслідках вчинків. Це ментальний і духовний авангард суспільства. Але його потенціал залишається невикористаним. Духовні та ментальні зусилля інтелігентів, витрачені на освіту, перетворюються на не потрібні суспільству вправи. Адже кожен з них під час виборів має тільки один голос.
   Суспільство на шляху до порятунку має усвідомити, що символічна "інтелігенція", його природна духовна еліта, повинна служити людству з більшою ефективністю. Кожен композитор, письменник, науковець, поет, журналіст, педагог тощо здатний сво§м розумовим і духовним потенціалом просвітлено вплинути на свідомість і підсвідомість десятків і сотень тисяч співгромадян. Кожен з митців має призначення і зобов'язаний віддати свій талант і розум на користь суспільству. Кожен з них і має набагато більше досвіду, і враховує його під час прийняття рішень, і помиляється з ним менше за інших. Кожен з них повинен вести суспільство. Але РВП дає §м право лише на один голос.
   Щоб виправити таке становище необхідно:
   1. Прийняти формулу РВП, яка б врахувала ментально-духовні спроможності виборця. (Наприклад: пропорційно з віком, інтелектуальним внеском у національну та світову духовну скарбницю і т.п.)
   2. Керівним органам держав забезпечити застосування пропозицій авангарду суспільства - інтелігенці§, науковців і митців, шляхом створення при вищих керівних установах дорадчих колегіальних органів науковців і митців, що складатимуться з інтелектуально§ еліти. Такими були Ейнштейн, Толстой, Менделєєв, Бетховен... - люди, які мали доступ до Вищих Енергій Натхненних Творцем Знань, і які володіли глобальним позитивним "логіко-інту§тивним" мисленням.
   Істинні митці керуються Натхненням Божим і Його Волею. Їм не потрібна влада як інструмент досягнення матеріальних статків. На останньому суді душу спитають не про "кількість скакунів" у §§ стайні, а про доцільність і користь від §§ існування. Свідомо присвячуючі все своє життя служінню Задуму Творця, ці люди у зрілому віці, особливо в останні роки свого земного перебування, не зрадять Істині через дрібноту земних благ. Бо розуміють, що будуть позбавлені більш коштовного - щастя спілкування з Всевишнім через його Натхнення. Тому і ладні вони на Хрест піти заради втілення того Задуму. Завдяки чому §хня мудрість і наділяється суспільною довірою. Тому й кажуть, що красота врятує світ.
   За певний час спільні напрацювання урядів і таких дорадчих органів сформують у людській свідомості довіру і ще більшу повагу до такого управління суспільною надбудовою. Вибір такого шляху стане рішенням мудрих народів, які довіряють сво§м найдосвідченішим, наймудрішим представникам. Об'єктивно, створення таких органів (наприклад, Форумів Духовного Служіння) можливе за одне-два покоління існування соціуму високодуховного.
  

ІІІ. Розширення способів пізнання Всесвіту

   В поєднанні гармонійного духовного та інтелектуального розвитку людина, до того ж кожна, здатна досягти рівня, коли §§ духовно-інтелектуальний потенціал дозволятиме отримувати достовірні надзвичайно важливі знання способом образного сприйняття. Безперечно, при умові суспільно-безпечного устрою.
   Діапазон чутливості органів сприйняття обмежений самою людиною. Але цей діапазон можна розширити до сфери спілкування з Вищими духовними створінями та самим Творцем і до сприйняття енергі§ натхнення. Наука такий спосіб пізнання недооцінює. Але такі зміни можуть бути настільки масштабні, що здатні повернути історію розвитку Людсько§ Цивілізаці§ в абсолютно іншому напрямку. Поки що наука "розпинає" подвижників "духовного способу пізнання", як інквізиція спалювала §§ кращих діячів. А насправді - логіки ще тільки здогадуються тільки про існування явищ, суть яких вже тисячоліття відома етикам. Приміром, науковці Землі вже засво§ли зв'язок між активністю Сонця і кліматичними змінами на планеті та психічно-емоційними сплесками соціуму. Але так і не помітили первинно§ динамічно§ залежності стану Світила від тонких ментальних і почуттєвих енергій, які випромінює людська цивілізація, що з давніх часів відомо наймудрішим. Однак §х закликів до злагоди і милосердя не чутно за воланнями знедолених і за бряжчанням збро§ розбещених; природа відповідає жахливими катастрофами, а науково-експериментальний спосіб пізнання не вірить "нічому" очевидному, якщо не може "це" пояснити і відтворити.
   Людина має об'єднати "науковий" та "інту§тивні" способи пізнання, через які являються і найцінніші відкриття і створюються найталановитіші твори. Після такого поштовху "являться" і нові джерела енергі§, і утвердяться нові обшири у віковічних пріоритетах моралі.
   Ці зміни повинні торкнутися всіх сфер діяльності людини і допомогти вивільнити колосальні кошти та енергію.
   Після втілення вищезазначених заходів з'являться необхідні умови відходу від прірви самознищення, розвиток цивілізаці§ здійснюватиметься з переважанням духовно§ складово§ і в напрямку досягення головно§ мети існування - гармонійного єднання людини з Творцем у співтворчості енергі§ Любові.
   В Новому Заповіті мудрим названо домоправителя, який за наказом господаря вірно керує його маєтком. І далі Господь каже про слугу того, що знав Волю господаря, але не виконав §§: він "буде тяжко побитий"... "Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього і жадатимуть. А кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть" (Лк.12:47,48).
   Подібні Божі настанови є у Святих Книгах усіх релігій. Тому Слово цього Звернення стосується всіх жителів Землі, але перш за все адресується саме тим, "кому багато дано".
   "Царі усього Всесвіту" (Об.16:14) ще можуть і покликані вивести сво§ народи із Армагеддону - із духовного стану самознищення. Разом із ними відректися від справ Темряви і крок за кроком іти тільки шляхом світла.
   Пропонуємо Вам ініціювати створення координаційно§ інституці§ найвищого міжнародного рівня, яка розгляне вказані пропозиці§, розробить відповідні рішення і розпочне проводити рішучі та суттєві зміни в морально-духовній сфері суспільства та екологі§ планети.
   [Author ID1: at Sat Mar 26 17:07:00 2011 ]

Ігор Моісєєнко,

Член Національно§ спілки письменників Укра§ни,

лауреат державно§ літературно-мистецько§

премі§ імені Богдана Хмельницького

  
  

 Ваша оценка:

По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
(с) ArtOfWar, 1998-2012