ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Моисеенко Игорь Алексеевич
Шлях iз Армагеддону

[Регистрация] [Найти] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Построения] [Окопка.ru]
 Ваша оценка:
 • Аннотация:
  Вочевидь виповнюються давнi застереження пророкiв про кiнець свiту через бездуховнiсть: зневажання моральних чеснот на всiх рiвнях особистого i громадського життя.За Промислом Творця людство ще маe шанс зробити наступнi три кроки вiд прiрви, якi кардинально реформують: 1) систему виховання i освiти, 2) устрiй суспiльства, 3) способи пiзнання законiв Всесвiту


ШЛЯХ IЗ АРМАГЕДДОНУ

  

Вiдкрите звернення

до керiвникiв загальнодержавних закладiв,

наукових та громадських органiзацiй, релiгiйних об'єднань

  
   Глобальнi виклики, що постали перед людством, вимагають невiдкладного реагування. Аномальнi клiматичнi змiни вже всiм очевиднi. Щорiчно §хнiй вплив на навколишнє середовище стає все жорстокiшим i все вiдчутнiшим. За таких темпiв людинi за кiлька рокiв просто не залишиться придатного для життя мiсця на планетi. Людство через свою недалекоглядну техногенну полiтику постало над прiрвою самознищення. Певнi незначнi i тимчасовi результати можуть дати тiльки термiновi заходи по зменшенню шкiдливих викидiв у навколишнє середовище. Але без усунення головних причин такого становища цивiлiзацi§ не врятуватися. Насправдi причини смертельних небезпек прихованi набагато глибше - у бездуховностi i, як наслiдок, аморальностi побудованого людством суспiльства. Саме моральними засадами керується людина у сво§й дiяльностi, та людство вже не помiчає наскiльки спотворена його мораль.
  

Прихованi причини глобальних криз

   Традицiйна наука не поспiшає офiцiйно визнати, але провiднi мислителi, як i подвижники всiх свiтових релiгiй, всiх вiровчень, давно вже стверджують, що за духовну (тонку) енергiю людства стинаються сили "Темряви" i "Свiтла". "Темним" потрiбна наша енергiя iз спектру страждання, "Свiтлi" - живлять людськi душi енергiями щастя, Любовi. Темнi оперують iнструментами з порочного спектру органiзацi§ людини (наприклад: спокуси i пряме навiювання), Свiтлi - iз спектру вищо§ духовно§ органiзацi§: такими як енергiя натхнення, милосердя. Обидвi сили пiдкоренi головному Закону - свободi вибору людини. Ось людина i вибрала: за тисячолiття свого розвитку з чисто§, духовно розвинуто§ iстоти, здатно§ на "живлення енергiєю Любовi", якою була вiд створення, вона поступово "довибиралась" i перетворилась на iстоту, головною метою iснування яко§ стали влада та збагачення. Замiсть спiвгармонi§ з вiчною Любов'ю Божою, благодатно§ енергi§ яко§ необмежено достатньо для життєзабезпечення, - моральними поводирями людства стали пiдлiсть, жорстокiсть i безвiдповiдальнiсть перед майбутнiм, керуючись якими воно й дiсталося до провалля самознищення. Моральне падiння суспiльства очевидне. Порушено найкорiннiшi зв'язки: дiти вбивають матерiв, а мами викидають малюкiв на смiтники або продають на органи. Нескiнченне розбещення молодi через ЗМI прийомами сатанинського ерзац-мистецтва виховує ще бiльш пiдступних i жорстокiших наступникiв. Садистичнi вбивства, хронiчнi вiйськовi протистояння та вже безупиннi екологiчнi катастрофи по всiй планетi збирають на вiвтар сатани незлiченнi жертви. Фактично ми вже живемо в часи Армагеддону. Таким чином здiйснюється план Темряви по створенню суспiльства, головним продуктом якого стає потрiбна §й енергiя страждання.
   I з часом становище буде тiльки погiршуватись, а страждання людства примножуватимуться.
   Вочевидь виповнюються давнi застереження пророкiв про кiнець свiту через бездуховнiсть: зневажання моральних чеснот на всiх рiвнях особистого i громадського життя. I все менше i менше людей вибирають Шлях до Життя. Тому в наш час, враховуючи глобальний розвиток земно§ цивiлiзацi§, Сили Небеснi вiдкривають сво§м провiдникам на Землi конкретнi заходи, якi мають послужити порятунку цивiлiзацi§.
   За Промислом Творця людство ще має шанс зробити наступнi три кроки вiд прiрви, якi кардинально реформують: 1) систему виховання i освiти, 2) устрiй суспiльства, 3) способи пiзнання законiв Всесвiту.

I. Спрямування системи освiти на виховання людини високодуховно§

   Якiснi змiни в духовному та iнтелектуальному розвитку людини -визначальна умова порятунку людства. А для цього вкрай потрiбно, щоб тi, хто очолює суспiльство, усвiдомили не тiльки необхiднiсть таких зрушень, а й §хню невiдворотнiсть. Усвiдомили свою вiдповiдальнiсть i заходилися дiяти як очiльники землян, в руках яких сконцентрованi i влада, i необхiднi на вiдповiднi заходи кошти.
   Святе Письмо прорiкає: "I сказав Бог: Створiмо людину за образом Нашим, за подобою Нашою... I побачив Бог усе, що вчинив. I ото, - вельми добре воно!" (1М 1:26, 31).
   Це сказано не про зовнiшнi ознаки тiла людини, не про нiжки та ручки, якi до нього прилиплено. Це йдеться про здатнiсть людей спiвтворити в дусi iз сво§м Творцем i бути вiд процесу творiння щасливими, як i сам Бог, коли увiнчав акт творiння i вдихнув у людину безсмертну душу. Отже, людина створена щасливою i з головною здатнiстю i метою - духовно§ спiвтворчостi з Усевишнiм у твореннi енергi§ щастя.
   Але, забувши про вiчнiсть власно§ душi, люди побудували суспiльство, в якому визначальними прiоритетами стали матерiальнi статки, а не духовнi надбання. За головну мету iснування люди взяли собi владу та монету. I при цьому самi усмокталися в систему, в якiй шлях до матерiального усiвається кров'ю та кiстками. Навiть iстиннi поборники духовностi i справедливостi, якщо §м вдається дiстатися до владного керма, не можуть перебороти систему, побудовану на принципах пiдлостi. За таких прiорiтетiв до ключових постiв часто приходили найспритнiшi, найхитрiшi, найжорстокiшi. I §хнi моральнi засади були далекими вiд пiклування про сво§х одноплемiнникiв. Але ж вони не з iншо§ планети прилетiли. Їх виховало такими суспiльство, мораль якого побудована на прiоритетах збагачення будь-якою цiною.
   Саме в цьому криється головна причина цивiлiзацiйних криз, якi ми зараз переживаємо: вiд кризи економiки до глобального потеплiння, що насувається i буде ще нестерпнiшим. Всi вони спричиненi вчинками, зумовленими недостатнiм рiвнем моралi суспiльства, з якого висуваються вiдповiднi елiти.
   Моральнi засади формуються культурою i духовнiстю людини. Чим потужнiшим iнтелектом i духовнiстю володiє людина, тим бiльше вона знає, тим краще орiєнтується в обставинах, бiльше в не§ здатностi передбачити наслiдки вчинкiв. А на певному етапi iнтелектуально-духовного розвитку людини вiдбувається прозрiння, коли вона проглядає тi наслiдки на багато рокiв уперед; усвiдомлює настрiй оточуючих, вiдчуває §хнi бажання та емоцi§, переживає разом з ними, страждає та радiє, навiть §хнi переважнi думки "бачить". В такому суспiльствi злочиннi задуми стануть очевидними оточуючим одразу. А тому - швидко викорiняться. Але цього неможливо досягти без вiдповiдно§ моралi. Цi здатностi не розкриються, поки людина не обере шлях свiтло§ духовностi. Саме при таких умовах Творець додає благодатнi творчi енергi§. На такому рiвнi розвитку людинi приходить бачення, що будь-якi негативнi вчинки, начебто кориснi, породжуватимуть у майбутньому тiльки негатив, руйнування. I вона вiдмовляється вiд таких вчинкiв i керується тiльки розумiнням необхiдностi жити за божественно-гуманними чеснотами - взаємодопомоги, взаємоповаги, чесного визнання i виправлення сво§х помилок. Iз соцiуму таких людей зможуть висуватися i вiдповiдно§ духовно§ органiзацi§ лiдери.
   Саме для збереження i об'єднання зусиль осередкiв таких людей, якi протидiють розпаду свiту, для виховання з §хньою допомогою нових морально вiдповiдальних поколiнь необхiдна дiєва участь "згори" - керiвникiв загальнодержавних органiв та громадських i релiгiйних об'єднань.
   Очевиднi основнi етапи необхiдних дiй до змiн:
    -- Негайне припинення усiх викидiв технологiчних вiдходiв у навколишнє середовище.
    -- Усунення будь-якого протистояння на планетi. Створення програми досягнення миру та злагоди, i врештi скасування кордонiв i розпуску збройних сил по всiй планетi.
    -- Досягнення згоди щодо необхiдностi таких реформ i злагоди мiж науковими, релiгiйними, фiнансовими та суспiльними елiтами планети.
    -- Зупинення морально§ i фiзично§ деградацi§ людства. Боротьба з темними явищами - наркоманiєю, алкоголiзмом, негативним впливом ЗМI та iншими до повного §х викорiнення.
    -- Створення цiльових мiжнародних iнституцiй, якi, враховуючи особливостi i досвiд культурних традицiй народiв свiту, виробили б напрямки досягнення духовного вiдродження людини.
    -- Створення навчальних програм, спрямованих на виховання i розвиток людини високодуховно§, для яко§ гуманiстичнi моральнi засади земного буття будуть непорушними, бо непорушним буде §§ "розумно-сердечний" зв'язок iз Творцем в духовних енергiях iстинно§ самовiддано§ Любовi. Кожна з релiгiйних традицiй має таку практику.
    -- Створення i переорганiзацiя вiдповiдних навчальних закладiв по всiй планетi.
    -- Навчання найталановитiшо§ i найчутливiшо§ до духовностi молодi, яка має стати авангардом з подальшого поширення програми духовного вiдродження людини в iснуючi навчальнi заклади.
    -- Поступове виховання людини високодуховно§ з соцiальною органiзацiєю у гармонiйно з Всесвiтом прогресуюче суспiльство.
   Духовнiсть та iнтелект зумовлюють моральнi засади, якими людина керується у сво§х вчинках. А цi складовi формуються не лише наукою, вони формуються мистецтвом. I саме на митцiв покладено цей обов'язок.
   На справу формування високодуховно§ моралi Творцем покликанi iстиннi, дiйснi служителi Морального, Богом натхненного Мистецтва. Їх вплив на суспiльну духовнiсть вiдбувається вiками випробуваним чином. Згадаймо: "Споконвiку було Слово, i Слово в Бога було, i Бог було Слово" (Iв. 1:1). Пiд час спiлкування людини iз захоплюючим, Богом натхненним витвором мистецтва у людини зникає невидима межа мiж свiдомiстю i пiдсвiдомiстю. В таких умовах людина виходить на якiсно новий духовний рiвень, а людська психiка розкривається, "скидає" всi природнi "бар'єри" i стає особливо сприйнятливою для позитивно§ iнформацi§, пов'язано§ з §§ прогресивним духовним розвитком. Вiдкривається доступ до найпотаємнiших куточкiв душi. Тих, де й утверджуються моральнi засади. Це i є складовi духовного розвитку до стану спiвтворчостi iз Творцем. Вони плекаються культурою вiд самого дитинства.
   Слiд пiдкреслити надзвичайно важливе: шлях духовного вiдродження невiдворотний для всiх землян.
   Будь-який людський Дух, як би низько не скотився вiн у своєму регресi, навiть той, що помилково вважає себе невиправно пропащим, - безсмертний вiд створення. На будь-якiй стадi§ спокути, в будь-якому пеклi його супроводжуватиме природне устремлiння бути щасливiшим, у бiльшому наближеннi до стану гармонi§ iз Творцем. I для того залишатимуться можливостi. Але чим глибшою буде темрява, до яко§ людина сво§ми вчинками запроторить свiй Богом освячений Дух, тим важчим виявиться шлях зворотнiй. Будь-яка дiя: думка, слово, бажання i вчинок сво§ми тонкими енергiями обтяжують чи полегшують земне буття людини i визначають §§ долю в потойбiчному, що найголовнiше, свiтi.
   Тому людство повинне, якщо сподiвається на збереження цивiлiзацi§, змiнити ситему освiти, спрямовуючи §§ на духовне вдосконалення, з метою виховання молодi, яка ще з юностi зможе розумiти процеси, на розкриття значення котрих витрачаються мiльярди; "бачити" i поважати i власне призначення, i призначення оточуючих; любити §х як створiння Божi. Це дозволить консолiдувати суспiльство за одне-два поколiння. Усi вчинки такого суспiльства будуть спрямованi на досягнення головно§ мети iснування людини - вдосконалення душi людини в Любовi до стану єднання з Творцем. А цей шлях виключає негативнi вчинки. Таким чином сукупнiсть позитивних вчинкiв людства призведе i до його духовного i морального оздоровлення, i до бiльш гармонiйного його функцiонування в навколишньому середовищi, що зупинить усi глобальнi кризи.
  

II. Вдосконалення помилково-демократичного принципу т.зв. "рiвного виборчого права", який веде до деградацi§ суспiльства

   Людство потерпає вiд згубно§ конституцiйно§ основи начебто "рiвного виборчого права" (далi РВП). Саме через такi основи так звана "бiльшiсть" за чисельнiстю (а насправдi за iнтелектом i рiвнем духовностi - "меншiсть"), ментальнiсть яко§ сформована хибними матерiальними прiоритетами, визначає полiтичний устрiй. Цi люди не усвiдомлюють, що прогрес неможливий без тимчасового терпiння труднощей, без докладання зусиль. Але людина, яка не прагне нiчого, крiм власного матерiального достатку, i його втратить, бо не здатна на достатню самоосвiту для усвiдомлення причин зубожiння. Отже, духовно-iнтелектуальна елiта змушена безпорадно спостерiгати регрес людства i поневiрятися разом з бiльшiстю вiд §§ недолугостi.
   Натомiсть прошарок населення з гармонiйнiше розвинутим духовно-iнтелектуальним потенцiалом потерпає вiд того РВП. Цi люди, все своє життя докладаючи зусиль на розвиток свого iнтелектуального та духовного потенцiалу, не мають можливостей реалiзувати його на користь суспiльства. Це, здебiльшого, iнтелiгенцiя, яко§ набагато менше чисельно, але знає i вмiє вона набагато бiльше i краще орiєнтується в наслiдках вчинкiв. Це ментальний i духовний авангард суспiльства. Але його потенцiал залишається невикористаним. Духовнi та ментальнi зусилля iнтелiгентiв, витраченi на освiту, перетворюються на не потрiбнi суспiльству вправи. Адже кожен з них пiд час виборiв має тiльки один голос.
   Суспiльство на шляху до порятунку має усвiдомити, що символiчна "iнтелiгенцiя", його природна духовна елiта, повинна служити людству з бiльшою ефективнiстю. Кожен композитор, письменник, науковець, поет, журналiст, педагог тощо здатний сво§м розумовим i духовним потенцiалом просвiтлено вплинути на свiдомiсть i пiдсвiдомiсть десяткiв i сотень тисяч спiвгромадян. Кожен з митцiв має призначення i зобов'язаний вiддати свiй талант i розум на користь суспiльству. Кожен з них i має набагато бiльше досвiду, i враховує його пiд час прийняття рiшень, i помиляється з ним менше за iнших. Кожен з них повинен вести суспiльство. Але РВП дає §м право лише на один голос.
   Щоб виправити таке становище необхiдно:
   1. Прийняти формулу РВП, яка б врахувала ментально-духовнi спроможностi виборця. (Наприклад: пропорцiйно з вiком, iнтелектуальним внеском у нацiональну та свiтову духовну скарбницю i т.п.)
   2. Керiвним органам держав забезпечити застосування пропозицiй авангарду суспiльства - iнтелiгенцi§, науковцiв i митцiв, шляхом створення при вищих керiвних установах дорадчих колегiальних органiв науковцiв i митцiв, що складатимуться з iнтелектуально§ елiти. Такими були Ейнштейн, Толстой, Менделєєв, Бетховен... - люди, якi мали доступ до Вищих Енергiй Натхненних Творцем Знань, i якi володiли глобальним позитивним "логiко-iнту§тивним" мисленням.
   Iстиннi митцi керуються Натхненням Божим i Його Волею. Їм не потрiбна влада як iнструмент досягнення матерiальних статкiв. На останньому судi душу спитають не про "кiлькiсть скакунiв" у §§ стайнi, а про доцiльнiсть i користь вiд §§ iснування. Свiдомо присвячуючi все своє життя служiнню Задуму Творця, цi люди у зрiлому вiцi, особливо в останнi роки свого земного перебування, не зрадять Iстинi через дрiбноту земних благ. Бо розумiють, що будуть позбавленi бiльш коштовного - щастя спiлкування з Всевишнiм через його Натхнення. Тому i ладнi вони на Хрест пiти заради втiлення того Задуму. Завдяки чому §хня мудрiсть i надiляється суспiльною довiрою. Тому й кажуть, що красота врятує свiт.
   За певний час спiльнi напрацювання урядiв i таких дорадчих органiв сформують у людськiй свiдомостi довiру i ще бiльшу повагу до такого управлiння суспiльною надбудовою. Вибiр такого шляху стане рiшенням мудрих народiв, якi довiряють сво§м найдосвiдченiшим, наймудрiшим представникам. Об'єктивно, створення таких органiв (наприклад, Форумiв Духовного Служiння) можливе за одне-два поколiння iснування соцiуму високодуховного.
  

III. Розширення способ пiзнання Всесвiту

   В поєднаннi гармонiйного духовного та iнтелектуального розвитку людина, до того ж кожна, здатна досягти рiвня, коли §§ духовно-iнтелектуальний потенцiал дозволятиме отримувати достовiрнi надзвичайно важливi знання способом образного сприйняття. Безперечно, при умовi суспiльно-безпечного устрою.
   Дiапазон чутливостi органiв сприйняття обмежений самою людиною. Але цей дiапазон можна розширити до сфери спiлкування з Вищими духовними створiнями та самим Творцем i до сприйняття енергi§ натхнення. Наука такий спосiб пiзнання недооцiнює. Але такi змiни можуть бути настiльки масштабнi, що здатнi повернути iсторiю розвитку Людсько§ Цивiлiзацi§ в абсолютно iншому напрямку. Поки що наука "розпинає" подвижникiв "духовного способу пiзнання", як iнквiзицiя спалювала §§ кращих дiячiв. А насправдi - логiки ще тiльки здогадуються тiльки про iснування явищ, суть яких вже тисячолiття вiдома етикам. Примiром, науковцi Землi вже засво§ли зв'язок мiж активнiстю Сонця i клiматичними змiнами на планетi та психiчно-емоцiйними сплесками соцiуму. Але так i не помiтили первинно§ динамiчно§ залежностi стану Свiтила вiд тонких ментальних i почуттєвих енергiй, якi випромiнює людська цивiлiзацiя, що з давнiх часiв вiдомо наймудрiшим. Однак §х закликiв до злагоди i милосердя не чутно за воланнями знедолених i за бряжчанням збро§ розбещених; природа вiдповiдає жахливими катастрофами, а науково-експериментальний спосiб пiзнання не вiрить "нiчому" очевидному, якщо не може "це" пояснити i вiдтворити.
   Людина має об'єднати "науковий" та "iнту§тивнi" способи пiзнання, через якi являються i найцiннiшi вiдкриття i створюються найталановитiшi твори. Пiсля такого поштовху "являться" i новi джерела енергi§, i утвердяться новi обшири у вiковiчних прiоритетах моралi.
   Цi змiни повиннi торкнутися всiх сфер дiяльностi людини i допомогти вивiльнити колосальнi кошти та енергiю.
   Пiсля втiлення вищезазначених заходiв з'являться необхiднi умови вiдходу вiд прiрви самознищення, розвиток цивiлiзацi§ здiйснюватиметься з переважанням духовно§ складово§ i в напрямку досягення головно§ мети iснування - гармонiйного єднання людини з Творцем у спiвтворчостi енергi§ Любовi.
   В Новому Заповiтi мудрим названо домоправителя, який за наказом господаря вiрно керує його маєтком. I далi Господь каже про слугу того, що знав Волю господаря, але не виконав §§: вiн "буде тяжко побитий"... "Тож вiд кожного, кому дано багато, багато вiд нього i жадатимуть. А кому багато повiрено, вiд того ще бiльше жадатимуть" (Лк.12:47,48).
   Подiбнi Божi настанови є у Святих Книгах усiх релiгiй. Тому Слово цього Звернення стосується всiх жителiв Землi, але перш за все адресується саме тим, "кому багато дано".
   "Царi усього Всесвiту" (Об.16:14) ще можуть i покликанi вивести сво§ народи iз Армагеддону - iз духовного стану самознищення. Разом iз ними вiдректися вiд справ Темряви i крок за кроком iти тiльки шляхом свiтла.
   Пропонуємо Вам iнiцiювати створення координацiйно§ iнституцi§ найвищого мiжнародного рiвня, яка розгляне вказанi пропозицi§, розробить вiдповiднi рiшення i розпочне проводити рiшучi та суттєвi змiни в морально-духовнiй сферi суспiльства та екологi§ планети.
   [Author ID1: at Sat Mar 26 17:07:00 2011 ]

Iгор Моiсєєнко,

Член Нацiонально§ спiлки письменникiв Укра§ни,

лауреат державно§ лiтературно-мистецько§

премi§ iменi Богдана Хмельницького

  
  

 Ваша оценка:

По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
(с) ArtOfWar, 1998-2023